Regulamin sklepu internetowego biomineraly.pl

§1. Postanowienia ogólne

  1. 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem biomineraly.pl oferującym zakup towarów z oferty handlowej jest bioU sp. z o.o. z siedzibą w 03-301 Warszawa, ul.Jagiellońska 78 lok. 1.38 posiadającą REGON: 389769549, NIP: PL1133039645, wpisana do KRS pod numerem 0000917650.
  2. 2. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą na odległość towarów z własnego magazynu.
  3. 3. Ilekroć w regulaminie pojawią się wskazane poniżej pojęcia, należy rozumieć je zgodnie z definicjami:

   - Sprzedawca – bioU sp z o.o. z siedzibą w Warszawie,
   - Klient – użytkownik sklepu internetowego składający zamówienie na określony towar,
   - Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

§2. Zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

   1. 1. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym biomineraly.pl za pośrednictwem sieci Internet (korzystając z procedury składania zamówień on-line). Sprzedawca nie przyjmuje zamówień telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej, pocztą elektroniczną oraz w siedzibie firmy.
   2. 2. Zamówienia on-line przyjmowane są przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
    Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
   3. 3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, itp. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy.
   4. 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki. W razie ich braku Sprzedawca jest upoważniony do anulowania zamówienia.
   5. 5. Zamówienie jest skuteczne po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacji i akceptacji zamówienia następującej poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę”.
   6. 6. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu form płatności, które oferuje sprzedawca. Klient składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty składa ofertę zakupu określonego towaru.
   7. 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, która następuje poprzez przesłanie na podany wcześniej adres e-mail wiadomości potwierdzającej treść złożonego zamówienia, która będzie zawierać co najmniej: imię i nazwisko klienta, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu oraz szczegółowe podsumowanie zamówionych towarów, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do towarów oraz o uprawnieniu klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży.

§3. Realizacja zamówień

   1. 1. Zakup określonego towaru odbywa się po cenach podanych na stronie sklepu, które są cenami podanymi w złotych polskich oraz cenami brutto – zawierającymi podatek VAT.
   2. 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od rodzaju zamawianego towaru i każdorazowo określona jest na stronie sklepu.
   3. 3. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi bezpośrednio u Sprzedawcy lub u jednego z jego Dostawców.
   4. 4. W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na adres e-mail lub telefonicznie. Otrzyma on także propozycje możliwego rozwiązania zaistniałej sytuacji.
   5. 5. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   6. 6. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto sklepu.
   7. 7. Przewidywany okres realizacji zamówienia obejmuje okres liczony w dniach roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty do momentu dostarczenia przesyłki na adres wskazany przez Klienta.
   8. 8. Okres realizacji zamówienia obejmuje okres jego przygotowania oraz czas potrzebny na jego dostawę. Zazwyczaj wynosi on 1 dzień roboczy.

§4. Formy płatności i koszty dostawy

   1. 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl, przelewu bankowego lub bezpośrednio u kuriera za pobraniem.
   2. 2. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni od daty jego złożenia zamówienie zostanie anulowane.
   3. 3. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę, które mogą być różne dla różnych kategorii produktów.
   4. 4. Koszt dostawy ponosi Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych towarów i doliczany jest do kwoty zamówienia.

§5. Odstąpienie od umowy

   1. 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   2. 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
   3. 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
   4. 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   5. 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
           - świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
           - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
           - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
           - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
          - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
           - umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
           - umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
           - umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
          -  umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
          -  umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
          -  świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
           - dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   6. 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
   7. 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
   8. 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

§6. Procedura reklamacji

   1. 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
   2. 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@biomineraly.pl
   3. 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany przez Sprzedawcę.
   4. 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
   5. 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

§7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

   1. 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
   2. 2. Klient dokonując zakupów w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) wyłącznie w celu realizacji zamówień.
   3. 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta - firmom kurierskim.
   4. 4. Dane są przekazywane dobrowolnie. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§8. Postanowienia końcowe

  1. 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  3. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.