Regulamin sklepu internetowego biomineraly.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem zdrowyt.pl oraz dokonującym sprzedaży internetowej za pośrednictwem sklepu internetowego zdrowyt.pl, oferującym zakup towarów z oferty handlowej własnej oraz ofert handlowych dostawców, z którymi zawarta została umowa udzielająca mu takiego prawa (dropshipping) jest SEOPoint Adam Pokora z siedzibą w 56-120 Brzeg Dolny, Sportowa 18 posiadającą REGON: 387323335 oraz NIP: 9880301401.
 2. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą na odległość towarów własnych oraz towarów oferowanych przez dostawców zewnętrznych.
 3. Ilekroć w regulaminie pojawią się wskazane poniżej pojęcia, należy rozumieć je zgodnie
  z definicjami:

  • Sprzedawca – SEOPoint Adam Pokora z siedzibą w Brzegu Dolnym
  • Klient – użytkownik sklepu internetowego składający zamówienie na określony towar.
  • Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, zarówno dostarczany bezpośrednio przez właściciela sklepu, jak i przez zewnętrznych dostawców współpracujących z przedsiębiorcą na zasadach dropshippingu.

§2 Zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

 1. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym zdrowyt.pl za pośrednictwem sieci Internet (korzystając z procedury składania zamówień on-line), telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej, pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@biomineraly.pl oraz osobiście w siedzibie firmy.
 2. Zamówienia on-line przyjmowane są przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Pozostałe zamówienia przyjmowane są w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00. Zamówienia złożone
  w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, dostawcy, itp. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki. W razie ich braku Sprzedawca jest upoważniony do anulowania zamówienia.
 5. Zamówienie jest skuteczne po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacji i akceptacji zamówienia następującej poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę”.
 6. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu form płatności, które oferuje sprzedawca. Klient składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty składa ofertę zakupu określonego towaru.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, która następuje poprzez przesłanie na podany wcześniej adres e-mail wiadomości potwierdzającej treść złożonego zamówienia, która będzie zawierać co najmniej: imię i nazwisko klienta, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu oraz szczegółowe podsumowanie zamówionych towarów, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do towarów oraz o uprawnieniu klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży.

§3 Realizacja zamówień

 1. Zakup określonego towaru odbywa się po cenach podanych na stronie sklepu, które są cenami podanymi w złotych polskich oraz cenami brutto – zawierającymi podatek VAT.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od rodzaju zamawianego towaru i każdorazowo określona jest na stronie sklepu.
 3. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi bezpośrednio u Sprzedawcy lub u jednego z jego Dostawców.
 4. W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na adres e-mail lub telefonicznie. Otrzyma on także propozycje możliwego rozwiązania zaistniałej sytuacji.
 5. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto sklepu.
 7. Przewidywany okres realizacji zamówienia obejmuje okres liczony w dniach roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty do momentu dostarczenia przesyłki na adres wskazany przez Klienta.
 8. Okres realizacji zamówienia obejmuje okres jego przygotowania oraz czas potrzebny na jego dostawę. W zależności od Dostawcy i formy przesyłki wynosi on od 7 do 14 dni roboczych.
 9. W szczególnych sytuacjach okres realizacji zamówienia może być dłuższy niż 14 dni roboczych, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. Otrzyma on także propozycje możliwego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

§4 Formy płatności i koszty dostawy

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl lub przelewu bankowego.
 2. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 14 dni od daty jego złożenia zamówienie zostanie anulowane.
 3. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę, które mogą być różne dla różnych kategorii produktów. Dla wybranych produktów określona może być tylko jedna możliwa forma dostawy. Koszt dostawy Pocztą Polską wynosi 16,00 zł, kurierem – 22,00 zł.
 4. Koszt dostawy ponosi Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych towarów i doliczany jest do kwoty zamówienia.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy Sprzedawcy kontakt@biomineraly.pl lub pisemnie na adres ul. Sportowa 18, 56-120 Brzeg Dolny
 2. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z formularza lub z oświadczenia, które stanowi załącznik do regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Dokonując zwrotu towaru Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie, który w odpowiedzi wskaże klientowi adres odpowiedni do dokonania zwrotu.
 5. Zwroty dokonywane będę na adres Sprzedawcy (w przypadku produktów wchodzących
  w skład własnej oferty handlowej) lub na adres Dostawców
 6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi koszt zakupu towaru, poza kosztem dostawy. Zwrot kosztów zakupu następuje za pośrednictwem przelewu elektronicznego, na wskazane przez klienta konto bankowe.

§6 Procedura reklamacji

 1. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;
  • żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 2. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@biomineraly.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sportowa 18, 56-120 Brzeg Dolny
 4. Składając reklamację należy dostarczyć do sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 5. Przed przesłaniem reklamowanego towaru Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie, który w odpowiedzi wskaże klientowi adres odpowiedni do dokonania przesyłki.
 6. Reklamacje dokonywane będę na adres Sprzedawcy (w przypadku produktów wchodzących w skład własnej oferty handlowej) lub na adres Dostawców.
 7. Reklamacje rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do sprzedawcy/dostawcy. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca/Dostawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Klient dokonując zakupów w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, w tym dostawcom współpracującym ze sprzedawcą w formie dropshippingu.
 4. Dane są przekazywane dobrowolnie. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
 2. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)  oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.).
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t. ze zm.).